Novinky

VYJÁDŘENÍ KE STÁVCE 6. LISTOPADU 2019

ŘEDITELSKÉ VOLNO 2019


Ředitelka základní školy PhDr. Janina Křimská vyhlašuje v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb. ve čtvrtek 31. října a v pátek 1. listopadu 2019 ředitelské volno.

DĚKUJEME ANONYMNÍMU DÁRCI

Dne 30. září 2019 přišla do školy složenka za sběr papíru v celkové výši 235,- Kč. Dárci, který papír do Kovošrotu donesl a částku nechal napsat na školu, velice děkujeme, moc si toho vážíme.
Peníze budou využity na nákup potřeb pro žáky (učebnice, knihy, drobné odměny atd.).

PLÁNUJEME ZÁJEZD DO ANGLIE

Po nějaké době opět plánujeme zájezd do Anglie. Tentokrát s cestovní kanceláří CK Scholare. Zájezd by se měl uskutečnit v termínu 14.-.19. června 2019. Více informací o zájezdu naleznete, zde.

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Zahájení nového školního roku proběhne v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin.
Zahájení bude probíhat první vyučovací hodinu, žáci budou odcházet v 8.45 hodin.

V úterý 3. září budou ve všech třídách probíhat třídnické hodiny
(školní řád, poučení žáků, rozdávání učebnic a jiné třídnické záležitosti). 

Výuka pro 1. ročník končí v 10.45 hodin (3 vyučovací hodiny)
2. - 5. ročník končí v 11.40 hodin (4 vyučovací hodiny)
6. - 9. ročník končí ve 12.35 hodin (5 vyučovacích hodin)

Provoz školní družiny začíná v úterý 3. září 2019.
Kapacita družiny je 45 míst. Přihlášky děti obdrží 2. září 2019 k vyplnění doma a odevzdají je v úterý 3. září 2019. O přijetí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. 

Školní obědy
Obědy na I. stupni se vydávají  od 3. září 2019. 
Celý II. stupeň a 5. A chodí na obědy do Scolarestu (podrobnosti viz záložka Stravování).

Těšíme se na Vás. 
Pedagogický sbor ZŠ AB

LEPŠÍ MÍSTO VE ŠKOLE

 

 

POVĚŘENEC GDPR

Dne 25. května 2018 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Vzhledem k tomu že Základní škola Antonína Bratršovského zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje, je podle GDPR správcem osobních údajů, a musí tedy dodržovat pravidla GDPR pro ochranu osobních údajů.

Škola má tedy povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřencem byla jmenovaná paní Michaela Fleišmanová.

 Zaměstnankyně splňuje podmínky pro výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 odst. 5 GDPR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Michaela Fleišmanová

Telefon: 604 244 232

E-mail: sekretariat@zsab.cz 

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Základní škola Antonína Bratršovského, IČ: 16389999, se sídlem Saskova 34/2080, 466 01 Jablonec nad Nisou (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

 

Zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Základní škola Antonína Bratršovského se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je to ale nezbytné pro splnění povinností školy ze zákona. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá škola o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Základní škola Antonína Bratršovského jmenovala v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů.

Naším pověřencem je Michaela Fleišmanová.

V případě jakýchkoli přání nebo dotazů ji můžete kontaktovat:

poštou na adrese Saskova 34/2080, 466 01 Jablonec nad Nisou,

telefonicky na čísle 604 244 232,

nebo prostřednictvím e-mailu na adrese sekretariat@zsab.cz.

 

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, obraťte se buď na správce, nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, čímž celý proces vyřizování žádosti urychlíte.

Pokud nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Směrnice GDPR

NAŠE 25.LETÁ ŠKOLA

Fotografie z oslavy zde

Výstava k 25. výročí založení školy (v současné době ke shlédnutí také v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou). 

Oslavy proběhly v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou. Vystoupil také pěvecký sbor školy Fialenky. Oslavy byly doprovázeny také Dnem otevřených dveří v obou budovách školy.

V tento den jsme se těšili na mnoho významných hostů, včetně těch, kteří školu přímo zakládali anebo byli nablízku a významně při tom pomáhali. Na jednoho z hlavních zakladatelů školy patera Antonína Bratršovského můžeme už jen vzpomínat a vyprávět našim žákům střípky živé paměti o osobnosti tohoto výjimečného člověka.  Na oslavách bylo mnoho hostů, kteří s otcem Antonínem Bratršovským přímo spolupracovali. Kromě zástupců zřizovatele Biskupství litoměřického, magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou a celé řady dalších významných hostů, nás poctili svou návštěvou také přátelé z města Weinfelden, kanton Thurgau ve Švýcarsku, v čele s kanovníkem Theo Scherrerem. Švýcarští přátelé poskytli finanční prostředky na rekonstrukci budovy v Saskově ulici a po celou dobu školu významně podporují. Se zřízením školy tehdy velmi pomáhal i tehdejší biskup litoměřický Josef Koukl, její doživotní příznivec, a samozřejmě první ředitelka školy Mgr. Jana Kocourková, která školu vybudovala a řídila celých 20 let. Slavnostní setkání začalo v 10.00 hodin mší svatou v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou, kterou za všechny naše současné i bývalé žáky, jejich rodiče, učitele a všechny přítomné sloužil liberecký arciděkan Mgr. Radek Jurnečka.

Za statutární město Jablonec nad Nisou se oslav zúčastnili a svou návštěvou nás poctili pan primátor Ing. Petr Beitl, paní Mgr. Zdeňka Květová, vedoucí oddělení školství, kultury a sportu a paní Bc. Radka Němečková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Na oslavy zavítala také paní Mgr. Ivana Ullmannová, vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny v Jablonci nad Nisou.

Pozdravy od zřizovatele Biskupství litoměřického a od pana biskupa Mons. Mgr. Jana Baxanta na oslavách přednesla paní Mgr. Marie Gottfriedová, členka Rady školské právnické osoby. 

K dnešnímu dni se v naší škole vzdělává cekem 170 žáků v 9. ročnících.  Každého z nich škola přijímá jako individualitu a nabízí jim dnes, stejně jako i po celých uplynulých 25 let, kvalitní vzdělání a výchovu orientovanou na tradiční křesťanské hodnoty. Na těchto hodnotách - úctě a lásce k Bohu a člověku, naprosto běžné každodenní lidské slušnosti, respektu a vnímavosti k potřebám druhého - právě na tom všem velmi záleželo zakladatelům naší školy.

 

Jedním z nich byl dlouholetý místní děkan pater Antonín Bratršovský, který o naši školu celoživotně usiloval. Jako učitel měl k žákům a studentům mimořádný vztah. Byl celým svým srdcem pedagog a zároveň kněz, který radostně plnil své kněžské poslání. Naše škola byla jeho vymodlené dítě a dokázal pro ni mnoho obětovat. Jeho jméno v názvu naší školy má být zárukou tradičních křesťanských hodnot, o které usiloval a které jsou pro nás závazkem k jejich naplňování.

Mé ředitelské přání je, aby i do dalších mnoha let naše škola byla úspěšná a žádaná, aby vždy šla s dobou a byla plná po poznání chtivých skvělých žáků a spokojených rodičů. Přeji ji, aby nikdy nebyla pouze a jenom vzdělávací instituce, ale také aby nikdy nezapomínala na odkaz patera Antonína Bratršovského, ne jenom dobře a na vysoké úrovni vzdělávat, ale také vychovávat v duchu křesťanských morálních hodnot. Přeji, aby v naší škole vždy pracovali tací přívětiví, empatičtí a vysoce profesionální učitelé jako tomu je dnes.

Srdečné poděkování za pomoc při přípravě výroční prezentace patří také: za podklady a foto panu Janu Mackovi, panu Theo Scherrerovi, paní Mgr. Veronice Pospíšilové, Ruth a Hanspeterovi Zimmerli, panu Ing. Borku Tichému, panu Pavlu Kusalovi, za grafiku panu Michalu Janusovi, za odbornou spolupráci panu Janu Vrajíkovi a všem učitelům a zaměstnancům školy, kteří shromažďovali materiály z archívu ZŠ AB, organizovali výrobu pamětních předmětů, zdobili školu a připravovali Den otevřených dveří.

PhDr. Janina Křimská, ředitelka školy

ZRUŠENÍ DRUHÉHO SETKÁNÍ PŘEDŠKOLÁČKA

Vážení rodiče,

je nám to velice líto, ale v souvislosti se současnou situací a omezeními se ani v listopadu 2020 neuskuteční plánované setkání Předškoláčka. 

Děkujeme Vám za pochopení. 

PhDr. Janina Křimská, ředitelka školy


69 6 .

3 4 5 6

                   

  

 

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

イージースライド 人気色
© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.