Orgány řízení školy

Ředitelkou školské právnické osoby Základní škola Antonína Bratršovského je PhDr. Janina Křimská. Do funkce byla jmenována zřizovatelem, Litoměřickým biskupstvím, k 29. prosinci 2011.

Práva a povinnosti ředitele školy upravuje § 131 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon)

(1) Ředitel je statutárním orgánem školské právnické osoby. Ředitel rozhoduje ve věcech školské právnické osoby, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Ředitele školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí jmenuje a odvolává zřizovatel za podmínek a postupem stanoveným v § 166.

(3) Ředitele školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou podle § 124 odst.
2 písm. b) jmenuje a odvolává zřizovatel na návrh rady, v případě uvedeném v § 129 odst. 4 a 5 rada, a to za podmínek a postupem stanoveným v § 166.

(4) Ředitel školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou podle § 124 odst.
2 písm. b) je ze své činnosti odpovědný radě.

(5) Ředitel školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou podle § 124 odst.
2 písm.
b)
a) předkládá radě návrh rozpočtu školské právnické osoby a jeho změn, návrh střednědobého výhledu jejího financování a návrh roční účetní závěrky,
b) předkládá radě návrh vnitřního mzdového předpisu a organizačního řádu školské právnické osoby,
c) předkládá radě návrhy změn zřizovací listiny, po jejich projednání radou je předává zřizovateli,
d) předkládá radě ke schválení návrhy právních úkonů, k nimž se v souladu s § 132 odst. 2 vyžaduje předchozí souhlas rady,
e) se účastní jednání rady s hlasem poradním.


Rada školské právnické osoby Základní škola Antonína Bratršovského („rada školy“) má tři členy, kteří byli jmenováni zřizovatelem dne 30. března 2017 (s účinností od stejného data).

Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, předseda Rady 

R. D. Mgr. Štěpán Smolen, člen

Bc. Gabriela Doušová, člen

Práva a povinnosti rady upravuje § 132 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon)

(1) Rada

a) dbá na zachovávání účelu, pro který byla školská právnická osoba zřízena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem, včetně finančních prostředků,

b) schvaluje jednání učiněné jménem školské právnické osoby před jejím vznikem,

c) schvaluje rozpočet školské právnické osoby a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a roční účetní závěrku,

d) schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád školské právnické osoby,

e) projednává návrhy změn zřizovací listiny,

f) navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení školské právnické osoby a vyjadřuje se k záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení školské právnické osoby,

g) rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti školské právnické osoby,

h) schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů školské právnické osoby neuvedených v § 137 odst. 2 a způsob hospodaření s nimi,

i) schvaluje zlepšený výsledek hospodaření školské právnické osoby.

(2) Rada dále vydává předchozí souhlas k právním úkonům, kterými školská právnická osoba hodlá

a) nabýt nebo převést vlastnické právo k nemovitostem,

b) nabýt nebo převést vlastnické právo k movitým věcem, jejichž cena je vyšší než dvacetipětinásobek částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního právního předpisu29) za hmotný majetek,

c) zatěžovat majetek, zejména zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo,

d) založit jinou právnickou osobu nebo nabýt účast v již existující právnické osobě, pokud to není tímto zákonem vyloučeno,

e) provést peněžitý nebo nepeněžitý vklad do právnické osoby založené touto školskou právnickou osobou nebo do jiné právnické osoby, pokud to není tímto zákonem vyloučeno.

(3) Rada právní úkon uvedený v odstavci 2 neschválí, jestliže je v rozporu s požadavkem řádného využívání majetku školské právnické osoby nebo jestliže by jím byl ohrožen řádný výkon hlavní činnosti školské právnické osoby. Právní úkon uvedený v odstavci 2 je bez předchozího souhlasu rady neplatný.

(4) Rada má nejméně 3 a nejvýše 15 členů. Počet členů rady stanoví zřizovatel ve zřizovací listině školské právnické osoby.

(5) Členy rady jmenuje a odvolává zřizovatel, pokud ve zřizovací listině nestanovil jinak. V případě zániku či úmrtí zřizovatele bez právního nástupce jmenuje a odvolává členy rady ministerstvo, pokud zřizovatel nestanovil ve zřizovací listině jinak.

(6) Členem rady může být jen fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům, nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin a není v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu ke školské právnické osobě.

(7) Funkční období člena rady je 5 let.

(8) Členství v radě zaniká a) uplynutím funkčního období, b) odstoupením, c) pozbytím předpokladů pro členství v radě podle odstavce 6, d) odvoláním, nebo e) úmrtím.

(9) Člen rady může být z funkce odvolán v případě, že po dobu delší než 6 měsíců nemůže vykonávat funkci člena rady nebo se opakovaně nedostavil na jednání rady.

(10) Členové rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání rady.

(11) Členové rady mohou ze svého středu zvolit místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

(12) Při rozhodování je hlasovací právo členů rady rovné. Nestanoví-li zřizovací listina jinak, je rada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.

(13) Rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Pokud předseda rady nesvolá zasedání rady po dobu 1 roku, může zasedání rady svolat i jiný člen rady. Na žádost ředitele je předseda rady povinen svolat mimořádné zasedání rady. Pokud předseda rady nesvolá mimořádné zasedání rady do 30 dnů od žádosti ředitele, může je svolat ředitel.

(14) Ostatní náležitosti činnosti rady stanoví jednací řád rady.

(15) Členům rady může být za výkon funkce poskytnuta odměna ze zlepšeného výsledku hospodaření školské právnické osoby; výši odměny stanoví zřizovatel.


    

           

           

 

            

                   

           

                       

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

Matthew Stafford jerseys Mitchell Trubisky jerseys Odell Beckham Jr. jerseys Rob Gronkowski jerseys Russell Wilson jerseys T.J. Watt jerseys Todd Gurley II jerseys Tom Brady jerseys Von Miller jerseys
© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.