Novinky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 20. ZÁŘÍ 2017

Ve středu 20. září od 16.00 hodin se konají třídní schůzky 5. ročníku a 2. stupně v Saskově ulici. 

ŘEDITELSKÉ VOLNO 29. ZÁŘÍ 2017

Ředitelka základní školy PhDr. Janina Křimská vyhlašuje v souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb. v pátek 29. září 2017 ředitelské volno. 

Ředitelské volno 

NAŠE 25.LETÁ ŠKOLA

Fotografie z oslavy zde

Výstava k 25. výročí založení školy (v současné době ke shlédnutí také v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou). 

Oslavy proběhly v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou. Vystoupil také pěvecký sbor školy Fialenky. Oslavy byly doprovázeny také Dnem otevřených dveří v obou budovách školy.

V tento den jsme se těšili na mnoho významných hostů, včetně těch, kteří školu přímo zakládali anebo byli nablízku a významně při tom pomáhali. Na jednoho z hlavních zakladatelů školy patera Antonína Bratršovského můžeme už jen vzpomínat a vyprávět našim žákům střípky živé paměti o osobnosti tohoto výjimečného člověka.  Na oslavách bylo mnoho hostů, kteří s otcem Antonínem Bratršovským přímo spolupracovali. Kromě zástupců zřizovatele Biskupství litoměřického, magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou a celé řady dalších významných hostů, nás poctili svou návštěvou také přátelé z města Weinfelden, kanton Thurgau ve Švýcarsku, v čele s kanovníkem Theo Scherrerem. Švýcarští přátelé poskytli finanční prostředky na rekonstrukci budovy v Saskově ulici a po celou dobu školu významně podporují. Se zřízením školy tehdy velmi pomáhal i tehdejší biskup litoměřický Josef Koukl, její doživotní příznivec, a samozřejmě první ředitelka školy Mgr. Jana Kocourková, která školu vybudovala a řídila celých 20 let. Slavnostní setkání začalo v 10.00 hodin mší svatou v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou, kterou za všechny naše současné i bývalé žáky, jejich rodiče, učitele a všechny přítomné sloužil liberecký arciděkan Mgr. Radek Jurnečka.

Za statutární město Jablonec nad Nisou se oslav zúčastnili a svou návštěvou nás poctili pan primátor Ing. Petr Beitl, paní Mgr. Zdeňka Květová, vedoucí oddělení školství, kultury a sportu a paní Bc. Radka Němečková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Na oslavy zavítala také paní Mgr. Ivana Ullmannová, vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny v Jablonci nad Nisou.

Pozdravy od zřizovatele Biskupství litoměřického a od pana biskupa Mons. Mgr. Jana Baxanta na oslavách přednesla paní Mgr. Marie Gottfriedová, členka Rady školské právnické osoby. 

K dnešnímu dni se v naší škole vzdělává cekem 170 žáků v 9. ročnících.  Každého z nich škola přijímá jako individualitu a nabízí jim dnes, stejně jako i po celých uplynulých 25 let, kvalitní vzdělání a výchovu orientovanou na tradiční křesťanské hodnoty. Na těchto hodnotách - úctě a lásce k Bohu a člověku, naprosto běžné každodenní lidské slušnosti, respektu a vnímavosti k potřebám druhého - právě na tom všem velmi záleželo zakladatelům naší školy.

 

Jedním z nich byl dlouholetý místní děkan pater Antonín Bratršovský, který o naši školu celoživotně usiloval. Jako učitel měl k žákům a studentům mimořádný vztah. Byl celým svým srdcem pedagog a zároveň kněz, který radostně plnil své kněžské poslání. Naše škola byla jeho vymodlené dítě a dokázal pro ni mnoho obětovat. Jeho jméno v názvu naší školy má být zárukou tradičních křesťanských hodnot, o které usiloval a které jsou pro nás závazkem k jejich naplňování.

Mé ředitelské přání je, aby i do dalších mnoha let naše škola byla úspěšná a žádaná, aby vždy šla s dobou a byla plná po poznání chtivých skvělých žáků a spokojených rodičů. Přeji ji, aby nikdy nebyla pouze a jenom vzdělávací instituce, ale také aby nikdy nezapomínala na odkaz patera Antonína Bratršovského, ne jenom dobře a na vysoké úrovni vzdělávat, ale také vychovávat v duchu křesťanských morálních hodnot. Přeji, aby v naší škole vždy pracovali tací přívětiví, empatičtí a vysoce profesionální učitelé jako tomu je dnes.

Srdečné poděkování za pomoc při přípravě výroční prezentace patří také: za podklady a foto panu Janu Mackovi, panu Theo Scherrerovi, paní Mgr. Veronice Pospíšilové, Ruth a Hanspeterovi Zimmerli, panu Ing. Borku Tichému, panu Pavlu Kusalovi, za grafiku panu Michalu Janusovi, za odbornou spolupráci panu Janu Vrajíkovi a všem učitelům a zaměstnancům školy, kteří shromažďovali materiály z archívu ZŠ AB, organizovali výrobu pamětních předmětů, zdobili školu a připravovali Den otevřených dveří.

PhDr. Janina Křimská, ředitelka školy

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

4. září 2017 jsme slavnostně zahájili nový, pro naši školu jubilejní, školní rok. Naše prvňáčky spolu s celým prvním stupněm přivítal osobně pan biskup Mons. Jan Baxant spolu s panem děkanem Oldřichem Kolářem a paní ředitelkou PhDr. Janinou Křimskou. Všichni popřáli dětem i jejich učitelkám úspěšné vykročení do nového školního roku.

Dana Tkáčová    

 

ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/18, PRO NAŠI ŠKOLU JUBILEJNÍ!

Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 4. září 2017 v budovách 1. a 2. stupně v čase od 8.00 do 8.45 hodin. Při této příležitosti naši školu navštíví litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. 

Základní škola Antonína Bratršovského v Jablonci nad Nisou letos slaví 25 let od svého založení.

Slavnost se koná v úterý 12. září 2017.

Slavnostní setkání proběhne v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí za účasti představitelů zřizovatele, města Jablonec nad Nisou, přátel školy ze Švýcarska, veřejnosti, žáků a pedagogů školy od 10.00 hodin. Vystoupí pěvecký sbor školy Fialenky.

Srdečně zveme všechny současné a bývalé pedagogy a zaměstnance, žáky, rodiče a přátele školy zúčastnit se slavnosti.

Další program: 

8.00-10.00 hodin: Den otevřených dveří v budově školy v Saskově ulici 34/2080

13.00-16.00 hodin: Den otevřených dveří v budově školy v Opletalově ulici 1266/4

POZDRAV PANA BISKUPA BAXANTA

Vážené a milé paní učitelky a učitelé, milí žáci a žákyně, milí studenti a studentky,

zdravím vás všechny v den, kdy se opět završil jeden školní rok, s přáním šťastných prázdnin a s ujištěním, že vás provázím svým požehnáním. O prázdninách si všichni odpočiňte a pamatujte, že na vás jedna jistota čeká: vaše škola.

Možná se to stává i vám, učitelům a žákům, že se stejně po prázdninách rádi do svých škol vracíte. Škola, to není jen budova ve smyslu školského zařízení. Škola je především lidským společenstvím, ve kterém se všichni doplňují a vzájemně si pomáhají, respektuje jeden druhého, drží při sobě. Ze srdce vám všem přeji radost ze života, jenž je tak rozmanitý, jak rozmanitá jsou školská společenství plná žáků a vyučujících.  

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

OSLAVY 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Pozvánka

Článek Jablonecký měsíčník 

PROVOZ ŠKOLY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Úřední hodiny

LEGOROBOTIKA PODRUHÉ

V letošním školním roce jsme poprvé nabídli našim žákům kroužek legorobotiky. O kroužek byl velký zájem, celkem ho absolvovalo 39 žáků od 4. do 9. třídy. Během roku se opět ukázalo, jak šikovné a tvořivé žáky máme. Podle návodu nebo podle vlastní fantazie jsme postavili mnoho rozličných strojů - robota Ferdu, čistící a zametací stroje, odhrnovače sněhu, jeřáby, katapulty, tanky, ale třeba i pejska nebo několik druhů hudebních nástrojů. Postupně jsme se naučili programovat jak na základní kostce, tak i pomocí počítačového programu. Na žáky, kteří budou mít zájem po prázdninách pokračovat, ale i na nové zájemce, se budu v září opět těšit.

Mgr. Štěpánka Fabiánová 

Legorobotika je super kroužek, protože si někdy můžeme z lega postavit cokoli podle naší fantazie. Naposledy jsme stavěli obrněné vozidlo, které sice nezatáčelo, ale bylo super. Pomocí počítače si můžeme roboty různě naprogramovat - směr jízdy, zastavení po určité době, zastavení před překážkou, otáčení, zvuky... Paní učitelka nám někdy udělá čaj, aby se nám lépe pracovalo. Moc děkujeme paní učitelce Fabiánové za čaj a trpělivost.  

Jenda Lang, žák 8.tř.

 

DEVÁŤÁCI SE ROZLOUČILI SE ŠKOLOU

Devátá třída se rozloučila se školou, a protože byla velmi muzikální, samozřejmě písničkami. Zpívala celá škola, poděkování patřilo všem učitelům, nepedagogickým pracovníkům a samozřejmě paní ředitelce...

Obrázky si můžete prohlédnout v galerii

 

DEVÁŤÁCI ZANECHALI VE ŠKOLE SVÉ OTISKY

Celé jaro probíhalo v prostorách u šaten v Saskově ulici zušlechťování zdejších zdí, výklenku a sloupu. Trhání koberců, škrábání omítky, lepidel, vytrhávání hřebíků, špendlíků, rezavých připínáčků a následné bílení, natírání, malování, otiskávání, mezitím také opravy již téměř hotového a někým poničeného díla. Vzešel zde barevný sloup, výklenek s Pannou Marií - dílo Anežky a Elišky Háskových, za pomoci pana učitele Kubečka a Adélek Tiché a Kusalové. Na úpravách se tedy podíleli přes pana školníka, některých učitelů, také žáci II. stupně.

Na zdi vyrostl malovaný strom. Tímto stromem byla zahájena nová tradice naší školy - pro žáky 9. ročníků vznikl prostor, ve kterém ve škole zanechají otisk své dlaně a svůj podpis. První otisky jsou již na světě. Podívejte.

 

VÝSLEDKY PROJEKTU LES VE ŠKOLE

V letošním roce se naše škola zapojila do Mezinárodního výukového programu o lese, který probíhá v 21 zemích světa - Les ve škole. Stali jsme se tak patrony části Nového pralesa na Ještědském hřebeni. O lese jsme se učili díky zajímavým metodikám a pracovním listům, které nám environmentální sdružení Tereza zaslalo, i díky dalším projektům, do kterých se jednotlivé třídy pustily. O lese jsme se učili nejen ve škole, ale i venku a hlavně v lese. Les jsme si osahali, očichali, poslechli, vyfotili, namalovali, ... a učili se, jak celý ekosystém les funguje. Povědět o lese nám přišli i myslivci z Mysliveckého spolku Smržovka. V lese se nám moc líbí a i díky tomuto projektu si uvědomujeme, co vše nám les zajišťuje a jak moc je pro nás tento ekosystém důležitý.

 

107 9 .

1 2 3 4

 

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.