ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

Základní škola Antonína Bratršovského je plně organizovaná devítiletá základní škola.

Maximální počet žáků ve třídách je 22.

Výjimečnost naší školy spočívá v tom, že nabízímenejenom kvalitní a moderní výuku, ale také výchovu orientovanou na tradiční křesťanské hodnoty – lásku, důstojnost a úctu k člověku a k životu ve všech jeho formách. Vedeme žáky k vnímavosti k potřebám druhého, učíme respektovat jedinečnost lidské bytosti. Každého žáka přijímáme pozitivně a uvědomujeme si, že každý z nich je jedinečný.

Jedním z důvodů, proč rodiče stále více vyhledávají školu s menším počtem žáků, je ten, že se snaží najít pro vzdělávání svého dítěte bezpečné prostředí, ve kterém nabude nejenom kvalitních znalostí a k životu potřebných kompetencí, ale ve kterém také nezanikne osobitost a jedinečnost každého žáka. Naši školu nejlépe charakterizuje právěnadstandartní péče o každého jednotlivce, moderní vybavení, bezpečné prostředí a velmi úzká partnerská spolupráce s rodiči.

Naše škola je otevřená pro všechny žáky. Naprostá většina současných žáků je z nevěřících rodin, které si přejí pro své děti nejenom kvalitní vzdělávání, ale také přátelské prostředí a výchovu v duchu zásad etického chování, případně základní náboženskou nauku pro získání širšího rozhledu a růst osobnosti dle vlastního zvážení.

V současné době škola zůstává věrná své letité tradici výchovy v duchu zásad etického chování, nadále věnuje pozornost výuce cizích jazyků, a zároveň v souladu s požadavky dnešní doby přichází s nabídkou většího počtu vyučovacích hodin pro přírodovědné předměty,maximální pozornost věnuje výuce matematiky a informatiky.

Dlouhodobě sídlíme ve dvou budovách.

1. stupeň: Opletalova 1266/4, 466 01 Jablonec nad Nisou (růžová budova nad hlavní poštou)

2. stupeň: Saskova 34/2080, 466 01 Jablonec nad Nisou (modrá budova v ulici pod letním kinem)

Na tělesnou výchovu využívají žáci 1. i 2. stupně Městskou halu v Jablonci nad Nisou, Tělovýchovnou jednotu Sokol a Atletickou halu Střelnice. Během hezkého počasí chodí žáci na tělesnou výchovu na nově vybudované školní sportovní hřiště v Opletalově ulici (budova 1. stupně). Výuka plavání probíhá v Městském bazénu v Jablonci nad Nisou. Bruslení na Zimní stadionu v Jablonci nad Nisou.

Na obědy chodí žáci ze Saskovy ulice do Scolarestu, zařízení školního stravování, spol. s r. o., ŠJ Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou. Pro žáky z Opletalovy ulice se obědy dovážejí ze Scolarestu přímo do školy, kde je školní jídelna – výdejna.

Od školního roku 2011 – 2012 funguje v naší škole školní klub, a to na 1. i 2. stupni.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Antonína Bratršovského s motivačním názvem „Škola pro život“, č. j.: ZŠAB 01/09/2021, který byl pedagogickým sborem vypracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem (RVP ZV: č. j. 31 504/2004 – 22, ve znění pozdějších úprav).

Za vzdělávání v naší škole se platí školné ve výši 900 Kč měsíčně (9 000 Kč za jeden školní rok).

V rámci školného nabízíme bezplatné služby školní družiny a kroužky ve školním klubu.

Škola nabízí:

Kvalitní vzdělání a menší počet žáků v třídních kolektivech (maximální počet 22 žáků ve třídě)

Nadstandartní péči a individuální přístup k žákům

Bezpečné prostředí, přátelské partnerské vztahy

Otevřenost k moderním trendům vzdělávání

Mimořádnou přípravu pro studium na středních školách formou posílené výuky Matematiky

Volitelnost předmětů Etická výchova nebo Náboženství – vždy dle zájmu žáků a jejich rodičů

Jazyky – Anglický jazyk (od 1. ročníku), druhý cizí jazyk od 6. ročníku - Německý jazyk

Ve školní družině a školním klubu mají již od brzkého rána žáci možnost pobytu v bezpečném prostředí, kde se mohou soustředit na výuku, konzultovat s učiteli domácí úkoly a případné nejasnosti. Ve volném čase si žáci vybírají z bohaté nabídky školních kroužků.

Každý žák je individualita, a jako takovou ho přijímáme, pomáháme objevovat sama sebe a rozvíjet své schopnosti. Používáme moderní výukové metody, vedeme žáky ke kritickému myšlení, k řešení problémů, úvahám a hledání odpovědí. Přitom se snažíme jim naslouchat a vést k dodržování morálních zásad, především k pozornosti a toleranci k člověku a k slušnému chování obecně. Naší prioritou není přeplněná třída, a proto máme na své žáky dostatek času k individuálnímu přístupu, a to jak k žákům mimořádně nadaným, tak k žákům se specifickými poruchami učení.


                   

  

 

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

イージースライド 人気色
© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.